plaza stogiAkwarum GdyńskieKrajna zabawGwarancja zapewniona

 • RODO
 • Bezpieczeństwo
 • Regulamin

Klauzula Informacyjna RODO –Noclegi Elżbieta Baranowska

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dom gościnny Noclegi Elżbieta Baranowska ul. Sokola 22 80-654 Gdańsk
 • Celem, dla którego dom gościnny Noclegi przetwarza dane osobowe jest:

a/ Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelowych - wynajem pokoju.
b/ Dochodzenie ewentualnych roszczeń́ w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do domu gościnnego Tanie Noclegi (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c/ Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w          szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości – w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą̨:
 • a/ Urząd Skarbowy

b/Urząd Miejski Gdańsk
c/inne uprawnione instytucje państwowe.

 •  Okres przetwarzania danych osobowych:
 • a/ Do upływu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń      cywilnoprawnych domu gościnnego Tanie Noclegi lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później
 • b/ Do upływu okresu związanego z kontrolą skarbową lub dot. opłaty miejscowej.
 • Ma Pan/Pani prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie domu gościnnego j.w. lub pod adresem mailowym witali@wp.pl
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Organem nadzorczym w w/w sprawie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować́ odmową zawarcia umowy wynajmu z uwagi na zabezpieczenie istotnych interesów wynajmującego.
 •  Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji na podstawia danych osobowych, w tym nie dokonujemy profilowania.

                                                                                                                 Elżbieta Baranowska

Bezpieczeństwo

Dla turysty:

 • W porze wieczorowo-nocnej unikaj miejsc słabo oświetlonych
 • Nie noś przy sobie dużej ilości gotówki / karty kredytowe akceptowane są w bardzo wielu miejscach.
 • Zwracaj uwagę na posiadane przy sobie mienie w postaci: aparatów fotograficznych, kamer video, torebek i innych.
 • Wymiany pieniędzy dokonuj tylko w bankach lub kantorach.
 • Nie zawieraj znajomości z przygodnie spotkanymi osobami.

Jeżeli przyjechałeś własnym samochodem

 • Korzystaj z parkingów strzeżonych.
 • Nie parkuj samochodu w miejscach nie oświetlonych, słabo widocznych.
 • Parkując pojazd nie zapomnij o włączeniu alarmu oraz zastosuj inne posiadane środki zabezpieczenia przed kradzieżą.
 • Nie pozostawiaj jakichkolwiek przedmiotów na widocznym miejscu wewnątrz pojazdu.
 • W przypadkach stwierdzenia kradzieży niezwłocznie powiadom najbliższą jednostkę policji lub napotkanego funkcjonariusza.
 • Staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów i okoliczności związanych z zaistniałym zdarzeniem celem przekazania ich funkcjonariuszom policji.

Komunikacja publiczna

 • W czasie zwiedzania zatłoczonych miejsc czy podróżowania komunikacją publiczną, lepiej mieć tylko niezbędną ilość pieniędzy.
 • Powieszony na pasku telefon komórkowy czy aparat fotograficzny noszony na ramieniu, może się stać łatwym łupem złodzieja.
 • Podróżując komunikacją publiczną staraj się nie spać. Nigdy nie przyjmuj poczęstunków od nieznanych osób - w poczęstunku może znajdować się środek nasenny.
 • Szczególną uwagę zwracaj na posiadany bagaż /kieszenie/ podczas wysiadania i wsiadania do pojazdu komunikacji publicznej.

Wycieczki piesze po ulicach miasta

 • Unikaj miejsc powszechnie nie uczęszczanych, zaułków miejskich.
 • Nie trać kontaktu z posiadanym bagażem ręcznym, biżuterią umieszczoną na widocznych częściach ciała.
 • Powieszony na pasku telefon komórkowy czy aparat fotograficzny noszony na ramieniu może się stać łatwym łupem złodzieja.

W niebezpieczeństwie alarmuj:

 • MIEJSKIE CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO Gdańsk - Wrzeszcz ul. Sosnowa 2
 • Czynne całodobowo
 • Straż Miejska - tel. 347-78-11; 347-78-12 lub alarmowy 986
 • Państwowa Straż Pożarna - tel. 347-78-08; 347-78-09 lub alarmowy 998
 • Pogotowie Ratunkowe - tel. 347-78-06; 347-78-07 lub alarmowy 999,
 • Wystarczy wykręcić jeden z w/w numerów i dokładnie opisać zdarzenie, a dyżurny sam uruchomi wszystkie potrzebne do akcji służby. lub Komenda Miejska Policji tel. 321 62 22 /alarmowy 997/ całodobowo lub 112 komórkowy

Regulamin

 1. Doba hotelowa w dniu przyjazdu rozpoczyna się o godz. 12:00 a w dniu wyjazdu kończy się o godz. 10:00.
 2. Goście, którzy nie wymeldują się do godz. 11:00  zostaną obciążeni kosztem kolejnego noclegu. 
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wcześniej zarezerwowany prosimy zgłaszać do godz. 10:00. Życzenie to postaramy się spełnić w miarę możliwości.
 4. Zabrania się użyczania pokoju osobom niezameldowanym. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. 
 5. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w pokoju oraz na terenie domu i całego obiektu.
 6. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00. 
 7. Miejsce postojowe dla pojazdu gościa jest udostępnione nieodpłatnie. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę pojazdu gościa. 
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości. 
 9. Gość powinien zawiadomić właściciela o wystąpieniu awarii lub uszkodzeń wyposażenia pokoju i dostępnych gościom pomieszczeń niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
 10. Goście zobowiązani są do pozostawienia w czystości łazienek i kuchni po każdorazowym skorzystaniu z tych pomieszczeń. 
 11. Zabrania się przestawiania mebli , tv i innych urządzeń w pokojach bez uzgodnienia z właścicielem.
 12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
 13. Opuszczając pokój gość powinien każdorazowo zamknąć na klucz pokoj,

drzwi wejściowe do domu oraz furtkę i bramę.

 1. Za zgubienie kluczy przez gościa pobieramy opłatę w wysokości 60 zł. 
 2. W całym domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz e-papierosów. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz w wyznaczonym do tego miejscu.
 3. Gości obowiązują zasady sortowania śmieci stosowane w Gdańsku, tzn. podział na odpowiednie rodzaje odpadów i umieszczanie ich w stosownych pojemnikach.
 4. Na terenie posesji obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 5. Zabronione jest używanie w pokojach grzejników, kuchenek, grzałek i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 6. Zabronione jest palenie ogniska w ogrodzie. 
 7. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy huśtawkach w ogrodzie. 
 8. Zachowanie osób korzystających z pokoi gościnnych nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

 

komunikacja kolejowa Komunikacja miejskaKomunikacja lotniczajarmarkdominikańskiInformacja turystyczna